Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nic tak mężczyzny nie podnieca, jak niepewność zwycięstwa. -Zofia Bystrzycka


nic-tak-mężczyzny-nie-podnieca-jak-niepewność-zwycięstwa
Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często. -Giordano Bruno


kropla-przebija-kamień-upadając-nie-dwa-razy-lecz-często-tak-człowiek-staje-ę-rozumny-czytając-nie-dwa-razy-lecz-często
Chrystus wypędził handlarzy ze świątyni. Potem handlarze zmądrzeli: przywdziali kapłańskie szaty. -Anonim


chrystus-wypędził-handlarzy-ze-świątyni-potem-handlarze-zmądrzeli-przywdziali-kapłańskie-szaty
Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja. -Edward Young


spokój-zaczyna-ę-właśnie-tam-gdzie-kończy-ę-ambicja
Małżeństwo to loteria, ale jeśli przegrasz, nie możesz wyrzucić losu. -Anonim


małżeństwo-to-loteria-ale-śli-przegrasz-nie-możesz-wyrzucić-losu
Jeśli nie pokonasz swojej tendencji do poddawania się zbyt szybko, twoje życie będzie prowadzić donikąd -Masutatsu Oyama


jeśli-nie-pokonasz-swojej-tendencji-do-poddawania-ę-zbyt-szybko-twoje-życie-będzie-prowadzić-donikąd
Już puszczają mnie złe pędy trwo­gi i poczu­cia winy. Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy, których już nie naprawimy. Wy­baczyłam sa­mej sobie to cze­go nig­dy już nie zrobię. Czas pot­ra­fi leczyć rany i cho­robę zmienić w zdrowie. Już zwal­niają się łańcuchy z me­go ser­ca przyk­rej skruchy, bo to czas do­biega końca mej ok­rutnej czczej pokuty. To co było już minęło i nicze­go nie żałuję. Te­raz się układa w całość, co po­zor­nie nie pasuje. -Angelique Cruelty


w ciche bez­gwiez­dne noce zak­wi­ta we mnie samotność choć myśla­mi otu­lam się w mroku przeszy­wasz na wskroś moją pustkę kiedyś za je­den twój dotyk tak łat­wo od­dałabym ciało a ty wciąż pat­rzysz uparcie a to­bie wciąż jeszcze mało krad­niesz mi sny pocałunkiem i chciałbyś na włas­ność mieć duszę  -giulietka


Wiek średni: siedzisz w domu w sobotni wieczór, dzwoni telefon, a ty masz nadzieję, że to nie do ciebie. -Ogden Nash


wiek-średni-siedzisz-w-domu-w-sobotni-wieczór-dzwoni-telefon-a-ty-masz-nadzieję-że-to-nie-do-ciebie
ty­le lat zas­ta­nawiałam się skąd ona wzięła łzy tak na za­wołanie, w ta­kiej ilości za­gad­ka zos­tała roz­wiąza­na. rozpłakała się  -Emilia Szumiło


ty­-lat-zas­­nawiałam ę-skąd-ona-wzięła-łzy-tak-na za­wołanie-w ­kiej-iloś-za­gad­ka-zos­ła-roz­wiąza­na-rozpłakała ę 
Czas nie ma początku ani końca, ma tyl­ko śro­dek, w którym wy­padło nam żyć. -Władysław Grzeszczyk


czas-nie  początku-ani-końca- tyl­ko-śro­dek-w którym wy­padło-nam-żyć
Miłość jest najtańszą z religii. -Cesare Pavese


Cuando el hombre se pone a reír a carcajadas, supera a todos los animales en vulgaridad. -Friedrich Nietzsche


cuando-el-hombre-se-pone-a-reír-a-carcajadas-supera-a-todos-los-animales-vulgaridad
Przede wszystkim weź tyle, ile możesz, a potem dopiero kłóć się o resztę. -Henry Fielding


przede-wszystkim-weź-tyle-ile-możesz-a-potem-dopiero-kłóć-ę-o-resztę
Ten kto Cię obraził jest albo silniejszy, albo słabszy od ciebie. Jeżeli jest słabszy, oszczędź go. Jeżeli silniejszy, oszczędź siebie. -Anonim


ten-kto-cię-obraził-jest-albo-silniejszy-albo-słabszy-od-ciebie-jeżeli-jest-słabszy-oszczędź-go-jeżeli-silniejszy-oszczędź-siebie
Op­ty­mis­ta nig­dy nie widzi bu­ta, dopóki nie dos­ta­nie ko­pa w jaja. -Nora Roberts


op­ty­mis­-nig­dy-nie widzi-bu­-dopóki-nie ­­nie-ko­pa-w jaja
Desde que el hombre existe ha habido Musica. Pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen Musica. -Karlheinz Stockhausen


desde-el-hombre-existe-ha-habido-musica-pero-también-los-animales-los-átomos-y-las-estrellas-hacen-musica
Utrata czystości rasowej rujnuje szczęście narodu na zawsze. -Adolf Hitler


utrata-czystoś-rasowej-rujnuje-szczęście-narodu-na-zawsze
Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. -H. Jackson Brown


nig­dy-nie re­zyg­nuj-z ­lu-tyl­ko-dla­tego-że osiągnięcie-go wy­maga-cza­su-czas i tak-upłynie
Człowie­czeństwo jest to su­ma naszych de­fektów, man­ka­mentów, naszej niedos­ko­nałości, jest tym czym chce­my być, a nie pot­ra­fimy, nie możemy, nie umiemy, to jest po pros­tu dziura między ideałami a realizacją. -Stanisław Lem


Człowiek jest is­totą ag­re­sywną – z wyjątkiem niektórych gry­zoni żaden in­ny kręgo­wiec nie za­bija z taką kon­sekwen­cją i upo­doba­niem osob­ników swo­jego gatunku. -Elliot Aronson


Kto cudze błędy ga­ni, wi­nien sam uni­kać tych błędów. -Arthur Schopenhauer


Spot­ka­nie dwóch oso­bowości przy­pomi­na kon­takt dwóch sub­stan­cji che­micznych: jeżeli nastąpi ja­kakol­wiek reak­cja, obie ule­gają zmianie. -Carl Gustav Jung


spot­ka­nie-dwóch-oso­bowoś-przy­pomi­na-kon­takt-dwóch-sub­stan­cji-che­micznych-żeli-nastąpi-ja­kakol­wiek-reak­cja-obie-ule­gają
Idź książeczko między ludzi Idź i myśli piękne budź!  -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Przy tej suszy to Wo­da naj­cenniej­szy skarb (Po­le)j, pić chce(my) K.A.Sz. 09.08.2015r. in­spi­rac­ja- piekiel­ny upał... -Cris


przy-tej suszy-to-wo­da-naj­cenniej­szy-skarb-po­j-pić-chcemy-kasz-09082015r-in­spi­rac­ja-piekiel­ny-upał
Cel tran­scen­den­tny ma zaw­sze w so­bie podkład miłości, gdyż miłość właśnie jest dążeniem po­za po­le włas­ne­go życia, dążeniem do złącze­nia się z tym, co jest na zewnątrz nas. -Antoni Kępiński


jut­ro wsta­nie pier­wszy dzień mo­jego dal­sze­go życia. -lolo13


jut­ro-wsta­nie-pier­wszy-dzień-mo­jego-dal­sze­go-życia
Zos­ta­wionym na pas­twie lo­su nie jest dob­rze, by­wa jed­nak le­piej niż niektórym na ludzkiej łas­ce. Z cyk­lu po­wieści


zos­­wionym-na ­twie-lo­su-nie jest dob­rze-by­wa-jed­nak-­piej-ż-niektórym-na ludzkiej-łas­-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Is­tnieją me­tafo­ry bar­dziej rzeczy­wis­te niż ludzie chodzący po ulicy. -Fernando Pessoa


is­tnieją-me­tafo­ry-bar­dziej-rzeczy­wis­te-ż-ludzie-chodzący-po ulicy
Nauczyć się czegoś od swych wrogów jest najlepszą drogą do tego, żeby ich polubić, albowiem to usposabia do wdzięczności dla nich. -Friedrich Nietzsche


nauczyć-ę-czegoś-od-swych-wrogów-jest-najlepszą-drogą-do-tego-żeby-ich-polubić-albowiem-to-usposabia-do-wdzięcznoś-dla-nich
Właściwy czyn jest skokiem człowieka poza samotność. -Yannis Ritsos


właściwy-czyn-jest-skokiem-człowieka-poza-samotność
I to jest praw­da , do której doszłam po dwóch la­tach .Już minęły dwa la­ta .Już za nie płace .Tyl­ko do ja­kiej ce­ny dojdę ? Ta­kiej jak iga ? W imię cze­go ? Dla kil­ku chwil przy­jem­ności i wielu godzin cier­pień ? Chy­ba, że nie będzie się trzez­wieć do końca .Do wie­czne­go snu  -zakochana13


Ileż ra­zy szu­kamy schro­nienia i dos­trze­gamy chałupkę po dru­giej stro­nie rze­ki.. Próbu­jemy się przep­ra­wić, ale wo­da jest zbyt głębo­ka. Od­wie­czne py­tanie człowieka: kom­bi­nować i próbo­wać da­lej, czy odejść w poszu­kiwa­niu in­ne­go dom­ku. Nieliczni mają szczęście, i po pros­tu znaj­dują przed sobą most. Al­bo ry­baka, który użycza im łódki. -jatoja


ka­wałek szczęścia krop­la miłości od­ro­bina serca  -jacollo7721


ka­wałek-szczęścia-krop­-miłoś-od­ro­bina-serca 
Zostanę dopóty, dopóki się nie zmęczę. Jak długo potrzebuje mnie Wielka Brytania - nie zmęczę się nigdy. -Margaret Thatcher


zostanę-dopóty-dopóki-ę-nie-zmęczę-jak-długo-potrzebuje-mnie-wielka-brytania-nie-zmęczę-ę-nigdy
Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy wspiera nas Opatrzność. -Johann Wolfgang Goethe


biorąc-pod-uwagę-wszystkie-akty-tworzenia-odkrywa-ę-jedną-elementarną-prawdę-gdy-ę-czemuś-prawdziwie-poświęcamy-wspiera-nas-opatrzność
Ech, być wyssanym z palca Bożego... -Urszula Zybura


Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. -Archibald Joseph Cronin


Jeżeli poranek nie jest piękny, upiększ go swoim nastrojem. -H. Jackson Brown


jeżeli-poranek-nie-jest-piękny-upiększ-go-swoim-nastrojem
Nies­kończo­ność w szklan­ce mieść. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan


ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Bóg na tym świecie oddzielił dobro od siły i dla siebie zachował dobro. Jego rozkazy mają formę próśb. -Simone Weil


bóg-na-tym-świecie-oddzielił-dobro-od-ły-i-dla-siebie-zachował-dobro-jego-rozkazy-mają-formę-próśb
Kochaj i rób co chcesz. -Augustyn Św


Nie wszys­cy ateiści muszą iść do piekła. -Archibald Joseph Cronin


Pociąg... Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... -Krzysztof Kamil Baczyński


Miłość to nie czułe słowa wy­pisa­ne na kar­tce pa­pieru. Jest ona wte­dy, kiedy ser­ce dyk­tu­je jej pros­to w oczy, że chce spędzić z nią każda se­kundę swo­jego życia. -You


miłość-to nie czułe-słowa-wy­pisa­ne-na kar­tce-pa­pieru-jest ona-wte­dy-kiedy-ser­-dyk­­-jej-pros­to-w oczy-że chce-spędzić
Sta­ry ka­waler mu­si być sta­ry, ale pan młody nie mu­si być młody. -Witold Zechenter


sta­ry-ka­waler-mu­-być-sta­ry-ale-pan-młody-nie mu­-być-młody
Twój gest jest jak me­lodia, która nie chce wyjść z mo­jej głowy przez dłuższy czas. Tyl­ko ode mnie za­leży czy zmienię płytę.. -PróbujPatrzećKolorowo


twój-gest-jest jak me­lodia-która-nie chce-wyjść-z mo­jej-głowy-przez-dłuższy-czas-tyl­ko-ode-mnie-za­ży-czy-zmienię-płytę
Można wiele nauczyć się od ludzi, którzy patrzą na świat inaczej niż my. -Anthony D' Angelo


można-wiele-nauczyć-ę-od-ludzi-którzy-patrzą-na-świat-inaczej-ż-my
Po­lity­kowi dob­rze ro­bi przy­pom­nienie so­bie, jak wygląda pra­ca fizyczna. -Donald Tusk


po­lity­kowi-dob­rze-ro­bi-przy­pom­nienie-so­bie-jak wygląda-pra­ca-fizyczna
Quienes comparten nuestra niñez, nunca parecen crecer. -Graham Greene


quienes-comparten-nuestra-ñez-nunca-parecen-crecer
Per­fu­my fas­cy­nowały go od daw­na. Są jak wiado­mości, którą chce się prze­kazać. Nie pot­rze­ba do te­go żad­ne­go języ­ka. Można być głucho­niemym, można być z in­nej cy­wili­zac­ji, a i tak zro­zumie się tę wiado­mość. W per­fu­mach jest ja­kiś ir­racjo­nal­ny, ta­jem­niczy element. -Janusz Leon Wiśniewski


Jeśliby mowę ludzką można było zamienić na energię elektryczną, to sądzę, że pięć kobiet potrafiłoby oświetlić duże miasto. -Noel Coward


jeśliby-mowę-ludzką-można-było-zamienić-na-energię-elektryczną-to-sądzę-że-pięć-kobiet-potrafiłoby-oświetlić-że-miasto
Zawsze staram się widzieć w każdym jego najlepsze strony - to mi oszczędza wielu kłopotów. -Rudyard Kipling


zawsze-staram-ę-widzieć-w-każdym-jego-najlepsze-strony-to-mi-oszczędza-wielu-kłopotów
Do wyboru: wer­sja Is­rael


Kto mil­czy jest za­pom­niany; kto nie idzie nap­rzód, ten się cofa. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości. -Maksymilian Kolbe


jedynie-prawda-jest-i-może-być-fundamentem-szczęścia-tak-poszczególnych-ludzi-jak-i-całej-ludzkoś
Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach. -Arystoteles


przy­jaciele- jed­na-dusza-w dwóch-ciałach
Tylko ten, kto nic nie robi nie popełnia błędów. Daj sobie szansę na możliwość ich popełniania. -Anonim


tylko-ten-kto-nic-nie-robi-nie-popełnia-błędów-daj-sobie-szansę-na-możliwość-ich-popełniania
Dob­ra poez­ja mie­szka w wier­szach - ge­nial­na między wierszami. -Stanisław Fornal


dob­ra-poez­ja-mie­szka-w wier­szach- ge­nial­na-między-wierszami
nie ważne jet to co pa­miętasz, lecz to o czym zapomniałeś  -danioł


nie ważne-jet-to co pa­miętasz-lecz-to o czym-zapomniałeś 
Widzi­my wszys­tko jak­by w zwier­ciad­le, niejas­no. Cza­sami możemy zaj­rzeć przez lus­tro i zo­baczyć od­ro­binę te­go, co jest po dru­giej stro­nie. Gdy­byśmy całkiem wyczyści­li zwier­ciadło, zo­baczy­libyśmy o wiele więcej. Ale wte­dy nie mog­li­byśmy zo­baczyć siebie... -Jostein Gaarder


Wolę iść do piekła niż do nieba, gdyż w tym pier­wszym zna­leźli się wszys­cy cieka­wi ludzie. -Mark Twain


wolę-iść-do piekła-ż-do nieba-gdyż-w tym-pier­wszym-zna­źli ę-wszys­cy-cieka­wi-ludzie
Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić. -Saadi z Szirazu


mądry-wo­li-żyć-spo­koj­nie-bez-god­nośći-i urzę-ż-przy-god­nościach-ągle ę-trapić
Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami. -Jacek Dukaj


Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin


doświadczenie-jest-bardzo-kosztowną-szkołą-niemniej-istnieją-głupcy-którzy-w-żadnej-innej-niczego-nie-umieją-ę-nauczyć
Gdy miłość zdenerwujesz, każdy grzech jest ciężki. -Jan Twardowski


Wszelkie stadne skupiska to azyl dla beztalenci. -Borys Pasternak


To nie nasza biurokracja jest za duża na nasze państwo, tylko nasze państwo jest za małe na naszą biurokrację. -Żarko Petan


to-nie-nasza-biurokracja-jest-za-ża-na-nasze-państwo-tylko-nasze-państwo-jest-za-łe-na-naszą-biurokrację
Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia. -Fernando Pessoa


ci-co-kupują-rzeczy-niepotrzebne-zawsze-są-mądrzejsi-ż-sądzą-kupują-łe-marzenia
Nic się tak nie pow­tarza jak ek­scen­tryczność i oryginalność. -Tadeusz Boy-Żeleński


nic ę-tak-nie pow­tarza-jak ek­scen­tryczność-i oryginalność
Odrzucanie zasad to także zasada. -Jean Paul Sartre