Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Ulica o jednym kierunku ruchu: życie. -Janina Ipohorska


Rozsądny mąż jest jak marynarz. Podczas burzy zwija żagle, czeka, żywi nadzieję, a sztormy nie przeszkadzają mu kochać morza. -Andre Maurois


rozsądny-mąż-jest-jak-marynarz-podczas-burzy-zwija-żagle-czeka-żywi-nadzieję-a-sztormy-nie-przeszkadzają-mu-kochać-morza
Każda miłość ko­biety do mężczyz­ny i od­wrot­nie ma w so­bie niena­wiść. Bo człowiek jest związa­ny z kimś, ko­go kocha, i to mu od­biera cząstkę wol­ności; nie może być inaczej. A mając za złe ut­ratę włas­nej wol­ności, usiłuje dru­giego zmu­sić do te­go, aby się swej wyrzekł całkowicie. -James Jones


Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna. -NightHuntress


Wyobrażać sobie zbyt wiele to ubóstwo wyobraźni. -Anonim


wyobrażać-sobie-zbyt-wiele-to-ubóstwo-wyobraź
Mo­ral­ność jest niczym in­nym jak zewnętrzną formą chytrości. -Henry Francois Becque


mo­ral­ność-jest niczym-in­nym-jak zewnętrzną-formą-chytroś
Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ronu­je dzień  -fyrfle


czas-zapatrzenia-og­niomis­trz-zachód-słońca-ko­ronu­-dzień 
Boże, ile ja bym dała, żeby Cię dot­knąć. Tak nie­chcący dot­knąć. I przy­tulic na po­zeg­na­nie. I po­całować w czoło w geście opiekun­czym. Wszys­tko, wszys­tko od­dam. Za­bieraj­cie ludzie wszys­tko, na­wet mo­je sta­tuet­ki i me­dale. Ty zastępu­jesz mi całą gablotę. -Ratyniak


Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę. -Jacques Tati


droga-do-serca-mężczyzny-prowadzi-przez-żołądek-ale-są-kobiety-które-znają-krótszą-drogę
Dob­ro pot­ra­fi szyb­ko ob­cierać łzy. -taktojax


dob­ro-pot­ra­fi-szyb­ko-ob­cierać-łzy
Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern


Łat­wo się nau­czyć pa­nowa­nia, trud­niej rządzenia. -Johann Wolfgang Goethe


Świat cały jest tyl­ko błękitną wklęsłością chińskiej filiżanki. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Wy­pełnij mnie snami O roz­koszy bez granic Wy­pełnij po brze­gi Niemo­ral­nym westchnieniem Wy­pełnij mnie złudzeń radością Ciał kołysaniem Wy­pełnij mnie całą Wy­pełnij mnie sobą  -Deszcz


A los cordiales amigos no basta alumbrarles por do vayan sino que les hemos de quitar los tropiezos a do tropiecen. -Fray Antonio de Guevara


a-los-cordiales-amigos-no-basta-alumbrarles-por-do-vayan-sino-hemos-de-quitar-los-tropiezos-a-do-tropiecen
Fa­la wy­nosi i pogrąża. -Karol Bunsch


Żadne miejsce na świecie nie sprawia ludziom radości, jeśli otoczone jest dookoła grubym, wysokim murem. -Tadeusz Rittner


Żadne-miejsce-na-świecie-nie-sprawia-ludziom-radoś-śli-otoczone-jest-dookoła-grubym-wysokim-murem
Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem. -Joseph Ratzinger


wszelkie-dobro-jest-pożyczką-od-boga-za-którą-będziemy-kiedyś-odpowiadać-z-której-będziemy-ę-rozliczać-przed-bogiem
Las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen de ellas. -Werner Karl Heisenberg


Jak trud­no jest miłować - ale jak war­to jest miłować. -Stefan Wyszyński


jak-trud­no-jest miłować- ale-jak war­to-jest miłować
Na­wiasem mówiąc: przed­mioty są bezbarwne. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Siedzę i cze­kam ,aż pop­ro­sisz mnie do tańca,tyl­ko ty­le abym była szczęśli­wa,choć przez chwilę.Chcę poczuć twe sil­ne i umięśnione ra­miona,które w tańcu dają mi poczu­cie bez­pie­czeństwa.Pa­miętasz ten ta­niec w którym tak moc­no ścis­ka­liśmy się za ręce? Al­bo może pa­miętasz to pożeg­na­nie kiedy pod­niosłeś mnie do góry,przy­tuliłeś tak mac­no i po­wie­działeś,że Ty tak lu­bisz...wte­dy czułam,że nie jes­tem Ci obojętna,ale tyl­ko wtedy... -promyczek22


Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała. -Robert Musil


Kocha­nie miłością ma­luj­my ob­ra­zy ...... naszej codzien­ności aż po kres naszych dni, a po­tem na tym dru­gim świecie od­najdźmy nasze ścieżki wie­czności te z naszych ob­razów niech zno­wu połączą się w jedną... *** *** *** *** ukochanej MP  -Marek1410


Nie liczy się, co ro­bimy ani ile ro­bimy, lecz to, ile miłości wkłada­my w działanie. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-liczy-ę-co ro­bimy-ani-ile-ro­bimy-lecz-to-ile-miłoś-wkłada­my-w działanie
ko­pał dzielnie duży dół gdzie mrok złowie­szczo się snuł ocierał pot i łzy gdy ptaki wyśpiewały smut­ny hymn po­tem wrzucił zawiniątko gdy prześcieradło już przesiąkło już za­kopał ukochaną  -Angel Des Penseurs


Prawo nie stosuje się do spraw sumienia. -Gandhi


Pitagoras spytany, co to jest przyjaciel, odparł: - Drugi ja. -Pitagoras


pitagoras-spytany-co-to-jest-przyjaciel-odparł-drugi-ja
W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększyć jego tempo. -Mahatma Gandhi


w-życiu-jest-coś-więcej-do-zrobienia-ż-tylko-zwiększyć-jego-tempo
Estar alerta, he ahí la vida; yacer en la tranquilidad, he ahí la muerte. -Oscar Wilde
tak-więc-zos­­liście-bez-po­cie­chy-duchowej-jest-wódka-an­drzej-sap­kow­ski- boży-bojownicy 
Z mias­ta­mi jest tak jak z ludźmi. Naj­ważniej­szy jest stan ich wnętrzności. -Neil Gaiman


z mias­­mi-jest tak-jak z ludźmi-naj­ważniej­szy jest stan-ich-wnętrznoś
Wstrząsające wydarzenia życiowe odkrywają w ludziach prawdziwe osobowości, rodzą nowe postawy. -Jan Szczepański


wstrząsają-wydarzenia-życiowe-odkrywają-w-ludziach-prawdziwe-osobowoś-rodzą-nowe-postawy
I zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski


Tylko nasze pojęcie czasu pozwala nam mówić o sądzie ostatecznym. W gruncie rzeczy jest to sąd doraźny. -Franz Kafka


tylko-nasze-pojęcie-czasu-pozwala-nam-mówić-o-sądzie-ostatecznym-w-gruncie-rzeczy-jest-to-sąd-doraźny
Syg­nał ocze­kiwa­nia, do­bija, irytuje Kiedy ktoś, nie od­biera, po chwi­li czu­jesz niepokój Cisza w słuchaw­ce spo­koju nie gwarantuje Nieobec­ność w do­mu, śmierć, jest kil­ka powodów Nie od­dzwa­nia, ze­ro połączeń nieodebranych Zra­niona oso­bowość? Ko­lej­ne pytania.. Dep­resja? Może nies­mak, po roz­mo­wach nocami Tyl­ko cisza, cisza, która do prze­myśleń skłania Je­den te­lefon, ton głosu choć na chwilę By­leby usłyszeć ukochaną osobę Nie nag­ram się, zadzwo­nię, cze­kanie nie jest miłe Cisza za­bija, proszę od­po­wiedz choć słowem. -Bruno


. . . kiedy czegoś gorąco pragniesz cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu. -Paulo Coelho


kiedy-czegoś-gorąco-pragniesz-cały-wszechświat-sprzyja-potajemnie-twojemu-pragnieniu
Odwaga staniała, rozum podrożał. -Artur Sandauer


Kto raz się zbuntował nie może pozostać nadal niewolnikiem. A jeżeli nawet pozostanie - to będzie miał świadomość swej niewoli. -Zofia Nałkowska


kto-raz-ę-zbuntował-nie-może-pozostać-nadal-niewolnikiem-a-żeli-nawet-pozostanie-to-będzie-miał-świadomość-swej-niewoli
Ko­bieta dopóty nie będzie za­dowo­lona w miłości, dopóki nie prześpi się sa­ma ze sobą. -Andrzej Klawitter


ko­bieta-dopóty-nie będzie-za­dowo­lona-w miłoś-dopóki-nie prześpi ę-­-ze sobą
Benefis niepoważnych trendów: pogoda dla smarkaczy. -Zbigniew Waydyk


Woj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­czna, bo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego. -aforystokrata


woj­na-z ko­bieta­mi-jest dla-mężczyz­ny-zaw­sze-niebez­pie­czna-bo może-on w niej-po­nieść-po­rażkę-ule­gając-al­bo-klęskę
Życie! Skoro zezwalasz, abyśmy otrzymali cię w darze, bądź ludzkie. Ciebie nie można przeżyć. Ciebie można tylko przecierpieć. Dosięgniesz każdego, dziecko, kobietę, starca... -Maria Nurowska


Miałem zły dzień. Tydzień.Miesiąc. Rok.Życie. Cho­lera jasna. -Charles Bukowski


miałem-zły-dzień-tydzieńmiesiąc-rokŻycie-cho­lera jasna
Z ni­kim nie do­gadam się tak dob­rze, jak z sa­mym sobą. -Bruno


z ­kim-nie do­gadam ę-tak-dob­rze-jak z ­mym-sobą
Na­wet bu­merang, gdy dob­rze tra­fi, nie wraca. -Władysław Grzeszczyk


Nie starać się nie cierpieć ani cierpieć mniej, ale o to, aby cierpienie nie zmieniało nas na gorsze. -Simone Weil


nie-starać-ę-nie-cierpieć-ani-cierpieć-mniej-ale-o-to-aby-cierpienie-nie-zmieniało-nas-na-gorsze
Dlaczego człowiek tak uparcie idzie ku zdarzeniom, które dają, muszą dać cierpienie? -Zofia Bystrzycka


dlaczego-człowiek-tak-uparcie-idzie-ku-zdarzeniom-które-dają-muszą-dać-cierpienie
Dziewięć much a dziesiąty wilk na śmierć zjedzą konia. -Samuel Adalberg


dziewięć-much-a dziesiąty-wilk-na śmierć-zjedzą-konia
Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim


nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Nie wszystko, co rośnie, należy strzyc. -Koźma Prutkow


Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. -Karl Vogt


myśli-pozostają-mniej-więcej-w-tym-samym-stosunku-do-mózgu-co-żółć-do-wątroby-lub-mocz-do-nerek
z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i . Niech po­może mnie wy­dać . Cho­ciaż za mąż. -nicola-57


z cyk­lu- ogŁosze­nia-prÓŻne-poszu­kuję-me­cena­-s z t u k i -niech-po­może-mnie-wy­dać-cho­ciaż-za mąż
Czy każda pra­ca po­win­na być pro­wadzo­na do końca, jeśli okaże się, że nie na­leżało jej podejmować?  -Czesław Banach


czy-każda-pra­ca-po­win­na-być-pro­wadzo­na-do końca-śli-okaże-ę-że nie na­żało-jej-podejmować 
Tylko ci, którzy sami kochają, znajdują miłość i wcale nie muszą jej szukać. -David Herbert Lawrence


tylko-którzy-sami-kochają-znajdują-miłość-i-wcale-nie-muszą-jej-szukać
Trze­ba całego życia, żeby nau­czyć się umierać. -Terry Pratchett


Strach jest oczekiwaniem zła. -Platon


Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się. -Aleksandra_Czarna


Kto lubi jeść dobrze, może z głodu umrzeć. -Konfucjusz


Miłość przek­ształca duszę na po­dobieństwo oso­by ukochanej. -Samuel Taylor Coleridge


miłość-przek­ształca-duszę-na po­dobieństwo-oso­by-ukochanej
Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)


trak­tuj-życie-wie­czne-tak-ja­byś-miał-um­rzeć-jut­ro-a życie-doczes­ne-jak­byś-miał-żyć-wiecznie
Bóg daje nam zawsze siłę i możność robić to, co nam przykazuje robić. -John Ruskin


bóg-daje-nam-zawsze-łę-i-możność-robić-to-co-nam-przykazuje-robić
Największa miłość - zawsze ta, która pozostała niespełniona. -Peter Ustinov


Pierwotnym źródłem miłości jest Bóg. -Augustyn Św


Miłość: chwilowe obłąkanie, na które lekarstwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce


miłość-chwilowe-obłąkanie-na-które-lekarstwem-jest-łżeństwo
Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. -Jan Twardowski


Żyć-duchem-to-otworzyć-ę-na-tajemnicę-bożą-dać-ę-prowadzić-bogu-widzieć-głębiej-samo-ludzkie-rozumienie-jest-bezsilne
Wzrok mój dob­rym jest Acz cza­sem mi się zdarzy Słabo widzieć świat  -Taiyono Kudarashi


wzrok-mój-dob­rym-jest-acz-cza­sem-mi ę-zdarzy-słabo-widzieć-świat 
Szu­kający Pa­na znajdą Go, a zna­lazłszy Go, będą Go chwalić. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


(...) może by zwróciła głowę w je­go stronę i po­wie­działa: „Dlacze­go nie przechodzisz?” Al­bo: „Dlacze­go nie przychodzisz?” Przyszedł, ale za późno, już to wszys­tko, co mogło na niego cze­kać, stało się popiołem. -Jarosław Iwaszkiewicz


Cza­sem le­piej zbłądzić, niż zbyt nachal­nie py­tać o drogę. -Leonard Drzewiecki


Podstawą wszelkich zwycięstw jest strój. -Salvador Dali


Ali­men­ty - ka­ra za przedłużanie ga­tun­ku w niewłaści­wym kierunku. -Jerzy Leszczyński


ali­men­ty- ka­ra-za przedłużanie-ga­tun­ku-w niewłaś­wym-kierunku