Wy­bieraj zaw­sze mniej­sze zło, większe zacho­waj na czarną godzinę.


wy­bieraj-zaw­sze-mniej­sze-zło-większe-zacho­waj-na czarną-godzinę
wiesław brudzińskiwy­bierajzaw­szemniej­szezłowiększezacho­wajna czarnągodzinęwy­bieraj zaw­szezaw­sze mniej­szemniej­sze złowiększe zacho­wajzacho­waj na czarnąna czarną godzinęwy­bieraj zaw­sze mniej­szezaw­sze mniej­sze złowiększe zacho­waj na czarnązacho­waj na czarną godzinęwy­bieraj zaw­sze mniej­sze złowiększe zacho­waj na czarną godzinę

Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie.Zaw­sze uda­waj głupiego.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a Is­to­ta, którą człowiek naj­mniej zna, której zaw­sze do­wie­rza, która go pra­wie zaw­sze zdradza, jest to on sam.Zaw­sze się ja­koś układa. Zaw­sze, po­mimo wszys­tkiego, do siebie wra­camy. Zaw­sze pot­ra­fię po­now­nie być szczęśli­wa. A po­tem się budzę.