Mis­ja w cza­sie , powrócić do sta­rych us­ta­leń swoich , pa­miętając obec­ne ...


mis­ja-w cza­sie- powróć-do sta­rych-us­­ń-swoich- pa­miętając-obec­ne
rafikmis­jaw cza­sie powrócićdo sta­rychus­ta­leńswoich pa­miętającobec­nemis­ja w cza­sie powrócić do sta­rychdo sta­rych us­ta­leńus­ta­leń swoich pa­miętając obec­neobec­ne powrócić do sta­rych us­ta­leńdo sta­rych us­ta­leń swoich pa­miętając obec­ne powrócić do sta­rych us­ta­leń swoich

A ja z tej mgły chcę uciec w jasność, powrócić do jas­ności, powrócić, zasnąć...Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach? Od sta­rych kruków młode uczą się krakać.Po­niewierają się w mo­jej glowie Po­roz­rzu­cane łzy i sta­re wiersze Słowa których nig­dy nie powiesz I po­całun­ki nieśmiałe, pierwsze Gu­bią się w tym bałaganie Luźne kar­tki ka­len­darzy Taśmy wspom­nień poplątane Kurzą się gdzieś obok marzeń Cza­sem chciałabym posprzątać Bo wa­riuję w tym chaosie Ciągle jed­nak w coś się plątam Więc porządki zro­bię potem Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D