Co by było, gdy­by poez­ji nie było Ja­kich słów używa­liby kochankowie Nie wzo­rując się na poety słowie Czy można byłoby szum la­su opisać Plusk wo­dy, pro­mień słońca, blask księżyca Wszys­tko byłoby ta­kie jak wygląda Ale prze­cież ten stan nie jest możliwy Człowiek, osob­nik wyjątko­wo wrażliwy Poezję w ser­cu swoim czułym nosi Nie mu­si te­go zgrab­nym ry­mem głosić Co tam, opi­sane księżyc, słońce, las Bez me­tafor i rymów poez­ja jest w nas 


co by było-gdy­by-poez­ji-nie było-ja­kich-słów-używa­liby-kochankowie-nie-wzo­rując ę-na poety-słowie-czy-można-byłoby-szum-­su
najaco by byłogdy­bypoez­jinie byłoja­kichsłówużywa­libykochankowieniewzo­rując sięna poetysłowieczymożnabyłobyszumla­suopisaćpluskwo­dypro­mieńsłońcablaskksiężycawszys­tkota­kiejak wyglądaaleprze­cieżtenstannie jest możliwyczłowiekosob­nikwyjątko­wowrażliwypoezjęw ser­cuswoimczułymnosimu­site­gozgrab­nymry­memgłosićcotamopi­saneksiężycsłońcelasbezme­tafori rymówpoez­jajest w nas gdy­by poez­jipoez­ji nie byłonie było ja­kichja­kich słówsłów używa­libyużywa­liby kochankowiekochankowie nienie wzo­rując sięwzo­rując się na poetyna poety słowiesłowie czyczy możnamożna byłobybyłoby szumszum la­sula­su opisaćopisać pluskplusk wo­dypro­mień słońcablask księżycaksiężyca wszys­tkowszys­tko byłobybyłoby ta­kieta­kie jak wyglądajak wygląda aleale prze­cieżprze­cież tenten stanstan nie jest możliwynie jest możliwy człowiekosob­nik wyjątko­wowyjątko­wo wrażliwywrażliwy poezjępoezję w ser­cuw ser­cu swoimswoim czułymczułym nosinosi nienie mu­simu­si te­gote­go zgrab­nymzgrab­nym ry­memry­mem głosićgłosić coco tamopi­sane księżyclas bezbez me­tafori rymów poez­japoez­ja jest w nas gdy­by poez­ji nie byłopoez­ji nie było ja­kichnie było ja­kich słówja­kich słów używa­libysłów używa­liby kochankowieużywa­liby kochankowie niekochankowie nie wzo­rując sięnie wzo­rując się na poetywzo­rując się na poety słowiena poety słowie czysłowie czy możnaczy można byłobymożna byłoby szumbyłoby szum la­suszum la­su opisaćla­su opisać pluskopisać plusk wo­dyblask księżyca wszys­tkoksiężyca wszys­tko byłobywszys­tko byłoby ta­kiebyłoby ta­kie jak wyglądata­kie jak wygląda alejak wygląda ale prze­cieżale prze­cież tenprze­cież ten stanten stan nie jest możliwystan nie jest możliwy człowiekosob­nik wyjątko­wo wrażliwywyjątko­wo wrażliwy poezjęwrażliwy poezję w ser­cupoezję w ser­cu swoimw ser­cu swoim czułymswoim czułym nosiczułym nosi nienosi nie mu­sinie mu­si te­gomu­si te­go zgrab­nymte­go zgrab­nym ry­memzgrab­nym ry­mem głosićry­mem głosić cogłosić co tamlas bez me­taforbez me­tafor i rymówme­tafor i rymów poez­jai rymów poez­ja jest w nas 

Życie byłoby miłe, gdy­by wszys­tko było słod­kie. I sa­ma sól jest gorzka, ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak. Trud­ności są solą życia.Chcę aby było ktoś w ta­kie dni jak ten i powiedział.. -Cho­lera ! Kocha­nie nie mar­tw się tym wszys­tkim ra­zem da­my radę ! -Ra­zem! słyszysz.. pragnę NASZE­GO! szczęścia. Ale nies­te­ty nie ma ni­kogo ta­kiego, nie ten czas..ale będzie. Na wszys­tko jest od­po­wied­ni czas i miejsce. Pa­miętaj ! Zaw­sze dziękuję Bo­gu, że mnie uczy­nił człowiekiem wierzącym, bo z moim us­po­sobieniem życie bez wiary byłoby ohyd­ne. Ach, gdy­by życie nie było tyl­ko przejściem, byłoby nieznośne.Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza.[To] fik­cja, którą kar­mi się nasza pra­wica, że pol­ska tożsa­mość to jest zba­wienie i że Po­lako­wi po­może tyl­ko i prze­de wszys­tkim in­ny Po­lak – byłoby to śmie­szne, gdy­by nie było tragiczne.