Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

(…) człowiek zbyt sil­ny nie może ot­worzyć się na miłość, za­myka się w swo­jej si­le jak w twier­dzy. Nie pot­ra­fi się poddać. -Hekatee


człowiek-zbyt-sil­ny-nie może-ot­worzyć ę-na miłość-za­myka ę-w swo­jej-­-jak w twier­dzy-nie pot­ra­fi ę-poddać
Nig­dy nie pi­sałem fraszek, Za to oba­liłem parę flaszek. Nie jes­tem Kra­sic­ki czy Kochanowski, Kocham za to park Wi­lanow­ski. Po­wiem Wam, że życie to fraszka, Jak miłos­na igraszka. Nie wiem czy ta fraszka się udała, Ale mo­ja dusza, po­gadała..... :))  -juuulek


Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz  -jatoja


Nagość zaczyna się od twarzy, a bezwstyd od słów. -Simone de Beauvoir


Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą. -Zsa Zsa Gabor


ame­ryka­nin-zaj­mu­ ę-pracą-a w wol­nych-chwi­lach-ko­bieta­mi-włoch zaj­mu­ ę-ko­bieta­mi-a w wol­nych-chwi­lach-pracą
Jaki Pan jest dobry! Oddajmy się Mu bez reszty, aby Go miłować i tak pełnić Jego wolę, aby ona była dla nas pokarmem. -Elżbieta bł


jaki-pan-jest-dobry-oddajmy-ę-mu-bez-reszty-aby-go-miłować-i-tak-pełć-jego-wolę-aby-ona-była-dla-nas-pokarmem
TAM GDZIE SĄ DZIECI,TAM JEST SZCZĘŚCIE:)  -KICIA1


tam-gdzie-sĄ dziecitam-jest-szczĘŚcie 
Gdy­by mi choć jed­no zwierzę za­ginęło, rwałabym włosy, żeby je od­na­leźć. Gdy­by coś mu się stało, pękło by mi ser­ce. Już pękło. Kiedy od­szedł se­niorek, nie przes­tałam płakać. To jest ludzkie. Tyl­ko bez ser­ca są obojętni na jedną sztukę, je­den pro­cent. Tyl­ko bez serca. -Emilia Szumiło


Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy. -Epikur


dla-nikogo-nie-jest-ani-za-wcześnie-ani-za-późno-zacząć-troszczyć-ę-o-zdrowie-swej-duszy
****** *** Z czułością stąpam po po­kojach pełnych moich WSPOMNIEŃ, de­likat­nie mus­kając każdego... ...Ty jes­teś w jed­nym z nich... ****** ***  -Bożena BAJA


z-czułośą-stąpam-po po­kojach-pełnych-moich-wspomnieŃ-de­likat­nie-mus­kając-każdego-ty-jes­teś-w jed­nym-z nich- 
Praw­dzi­wie wiel­ki mąż po­winien zacho­wać ser­ce dziecka. -Mencjusz


praw­dzi­wie-wiel­ki-mąż-po­winien-zacho­wać-ser­-dziecka
Jed­ni wy­zywają dru­gich od głupców i na od­wrót. W ta­kim ra­zie... Kto jest mądry?  -Mistyfikacja


jed­-wy­zywają-dru­gich-od głupców-i na od­wrót-w ­kim-ra­zie-kto jest mądry 
Jeśli uważasz że two­je życie jest bez­sensu spójrz na pa­pugi ,które cały czas pow­tarzają rzeczy o których niemają pojęcia. Aut. Leon J  -ZłoteMyśliLeonka


jeśli-uważasz-że two­-życie-jest bez­sensu-spójrz-na pa­pugi-które-cały-czas-pow­tarzają-rzeczy-o których-niemają-pojęcia-aut
Ko­biety na­bierają ta­jem­niczej uro­dy po grzechu po­pełnionym w radości. -Pitigrilli


ko­biety-na­bierają-­jem­niczej-uro­dy-po grzechu-po­pełnionym-w radoś
Słucha­cie mu­zyki, żeby zagłuszyć emoc­je. Ja na­tomiast, aby je wydobyć. -Albblk


słucha­cie-mu­zyki-żeby-zagłuszyć-emoc­-ja na­tomiast-aby  wydobyć
Todo acto de bondad es una demostración de poderío. -Miguel de Unamuno


Mierz zamiary na domiary. -Jan Sztaudynger


La España del castellano es grande, pero lo es más sumada a la España del catalán, la del gallego y la del euskera. La España democrática, la España Constitucional, es inseparable del valor de la diversidad y del respeto a su ejercicio cotidiano por todos -José Luis Rodríguez Zapatero